三拼音节表

-iauauouanuaiianiaoianguangiongüan
b-----bianbiao----
p-----pianpiao----
m-----mianmiao----
f-----------
ddia-duoduan-diandiao----
t--tuotuan-tiantiao----
n--nuonuan-nianniaoniang---
llia-luoluan-lianliaoliang---
g-guaguoguanguai---guang--
k-kuakuokuankuai---kuang--
h-huahuohuanhuai---huang--
jjia----jianjiaojiang-jiongjuan
qqia----qianqiaoqiang-qiongquan
xxia----xianxiaoxiang-xiongxuan
z--zuozuan-------
c--cuocuan-------
s--suosuan-------
zh-zhuazhuozhuanzhuai---zhuang--
ch-chuachuochuanchuai---chuang--
sh-shuashuoshuanshuai---shuang--
r--ruoruan-------
y----------yuan
w-----------

三拼音节是指在声母和韵母之间还有一个介母,由声母、介母、韵母组成一个有三个拼音成分的音节。例如,在xiong中,x是声母,i是介母,ong是韵母,这就是三拼音节。

汉语拼音系统中三拼音节一共有83个:

可用韵母:ia、ua、uo、uai、uanüan、ian、iao、iang、uang、iong

可用声母:b、p、m、f、d、t、n、l、g、k、h、j、q、x、zh、ch、sh、r、z、c、s、y、w

组合得到的三拼音节表:

5个ia:dia、lia、jia、qia、xia

6个ua:gua、kua、hua、zhua、chua、shua

14个uo:duo、tuo、nuo、luo、guo、kuo、huo、zhuo、chuo、shuo、ruo、zuo、cuo、suo

6个uai:guai、kuai、huai、zhuai、chuai、shuai

14个uan:duan、tuan、nuan、luan、guan、kuan、huan、zhuan、chuan、shuan、ruan、zuan、cuan、suan

4个üan(写为uan):juan、quan、xuan、yuan(整体认读)

10个ian:bian、pian、mian、dian、tian、nian、lian、jian、qian、xian

10个iao:biao、piao、miao、diao、tiao、niao、liao、jiao、qiao、xiao

5个iang:niang、liang、jiang、qiang、xiang

6个uang:guang、kuang、huang、zhuang、chuang、shuang

3个iong:jiong、qiong、xiong